Picturi murale suisse anti aging

picturi murale suisse anti aging

Fiecare capitol al civilizaţiei noastre îşi are soclul geografic şi peisajul lui. Acestea iau naştere şi se luminează succesiv, ca diferitele înfăţişări ale unui spaţiu întins străbătut de lumină, în sudul Europei picturi murale picturi murale suisse anti aging anti aging clasică a determinat substanţa şi conturul umanităţii acestui continent.

Originile creştinismului sînt orientale şi mediteraneene: acesta a avut mai întîi tonul culturii elenistice, apoi pe acela al comunităţilor asiatice. Bizanţul 1-a moştenit şi 1-a menţinut, amestecîndu-1 cu diferite aporturi iraniene şi ale popoarelor migratoare pe un teritoriu odinioară imens dar din ce în ce mai restrîns. Totuşi, o dată cu invaziile, Occidentul Europei accepta în ruinele structurii imperiale o stare nouă a omului şi noi forme care ţîşneau parcă din străfundul vîrstei primare şi se străduia, în întuneric, să găsească un echilibru între aceste date contrarii.

Imensul imperiu rustic întemeiat de Carol cel Mare e încă plin de asemenea tradiţii vechi şi imobile, în ciuda puternicei obsesii a trecutului roman. Ele rămîn pentru totdeauna contopite cu viaţa profundă a Evului Mediu.

Dar, înce-pînd cu secolul al Xl-lea, asistăm la constitui- t rea, cu o forţă continuă, a unei noi ordini.

picturi murale suisse anti aging Beneficiile anti-îmbătrânire ale Differin

Pe pămînturile dinspre apus, în inima ţărilor cu deschidere spre Atlantic, din ce în ce mai in- tens populate, întemeietorii unor sisteme poli- tice stabile, constructorii de oraşe sau marile organisme ale Bisericii creează tipuri de orga- nizare şi tipuri umane încă inedite.

Prin re- presiune şi convertire, ei le extind spre Nordul şi Centrul Europei; prin cruciade, chiar spre Bizanţ şi spre Asia. Această forţă de expan- siune expune Occidentul la diferite contacte şi penetraţii. Şi vom vedea cum din ceea ce primeşte, el îşi face propria lui materie. Evul Mediu este expresia occidentală a civilizaţiei europene.

Omul acestei perioade, definit printr-un anu- mit sistem social şi o anumită activitate inte- lectuală, ar rămîne pe jumătate în umbră dacă n-ar fi încă prezent şi viu printre noi, în pie- trele monumentelor.

Acestea nu sînt simple do- cumente complementare ale istoriei lui: îl găsim pe de-a-ntregul în ele. Arhitectul, sculptorul şi pictorul merg mînă în mînă cu filozoful ulei pt riduri adanci poetul, şi cu toţii participă la ridicarea unui fel de cetate a spiritului ale cărei temelii sînt clădite pe însăşi viaţa istorică.

Divina Commedia este o catedrală. Compendiile filozofice sum-mae sînt cele care au permis descifrarea imaginilor. Teatrul religios şi decoraţia pictată sau sculptată au făcut între ele schimb de resurse. Această putere de coeziune între diferitele domenii ale cercetării şi invenţiei este trăsătura caracteristică marilor epoci. Nici o altă epocă nu a clădit monumente mai numeroase şi mai vaste.

Desigur, Asia elenis- tică şi Roma imperială sînt demne de remarcat picturi murale suisse anti aging îndrăzneala şi imensitatea construcţiilor. Dar profilele ascuţite de biserici şi castele pe care Occidentul medieval le desenează pe orizont sînt atît de multe, atît de îndrăzneţe şi de savant combinate în diferitele lor părţi, volumele lor sînt atît de spaţioase şi de înalte, echilibrul care le susţine e atît de ro- bust, în sfîrşit distribuţia ansamblurilor şi poetica efectelor le asigură un elan atît de mare incit am fi tentaţi să vedem în ele opera unei specii mai mari şi mai puternice decît a noastră, dacă amploarea proporţiilor n-ar fi subordonată raportării la scara umană şi dacă aceste monumente colosale nu s-ar supune în primul rînd spiritului măsurii.

Tendinţa către colosal care, la unele civilizaţii, e semn de de- reglare şi declin, se asociază aici cu raţiunea cea mai fermă. Din ziua în care aceasta nu mai e stăpînă, se poate spune că arta Evului Mediu ia sfîrşit.

Dar în cursul marilor sale se- cole, şi mai ales în cel de al XH-lea şi al XlII-lea, ea a cunoscut experienţe şi reuşite din ce în ce mai numeroase şi şi-a stabilit, în cadrul mai multor stiluri, forme succesive pînă la punctul de maturitate armonioasă în care frumuseţea soluţiilor este valabilă nu numai pentru un anumit mediu ci pentru o lume întreagă.

Şi astfel, se înalţă, în piaţa unor sate mărunte, în centrul unor neînsemnate tîrgu- şoare, clădiri desăvîrşite. Anumite regiuni rus- tice sînt parcă jalonate cu capodopere. Arhitectura nu absoarbe toate forţele vii ale artei Evului Mediu, dar şi le subordonează şi le determină.

Această picturi murale suisse anti aging este esenţială. Legea primatului tehnic, pusă în lumină de Brehier, se exercită aici în mod incontestabil. Secolele următoare invaziilor ne arată declinul artei de a construi şi primatul podoabei. Piatra, dimpotrivă, este materia Evului Mediu matur.

Chiar deghizată sub policromie, ea e nu numai construcţie ci şi decoraţie încorporată în structură. Necesităţile tectonice definesc forma romanică, aparent operă a visului şi a capriciului, dar de fapt stimulată şi determinată totodată de zidul pe care se înscrie, într-un loc anume ales, zidul cu care face corp comun. Zidul tinde să devină evidat în structura gotică, făcută în primul rînd din arcuri, nervuri şi stîlpi, dar forma sculptată rămîne monumentală şi stabileşte pe alte principii acordul ei cu arhitectura.

Cadrul miniaturilor din secolul al Concept anti aging pronunția reims este un cadru arhitectural. Mobila este monument şi formele combinate în vederea unui echilibru just al ansamblurilor construcţiei se repercutează ca ornament în decorarea lemnului. Astfel, chiar şi reduse ca dimensiuni, ele evocă măreţia originară şi fac să apară în delicateţea lucrărilor celor mai preţioase amintirea ansamblurilor enorme pentru care au fost concepute la început.

Fiecare tehnică subordonată evoluează în funcţie de tehnica principală şi dacă anumite arte ca cea a smalţului tind să se fixeze la anumite formule, favorizate de gust şi, în anumite ateliere, transformate parcă în marca fabricii, cu alte cuvinte dacă există o inegalitate în mişcări, puternica omogenitate a ansamblurilor rămîne intactă.

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Ea face legitimă folosirea noţiunii de stil, ba chiar îi dă întreaga ei forţă şi ne permite să urmărim picturi murale suisse anti aging precizie toate aspectele modulaţiilor acesteia. Aceste aspecte sînt nenumărate. Chiar în epocile de stabilitate, ca primii treizeci de ani ai secolului al XlII-lea, cînd prototipurile sînt fixate şi, pentru o bucată de vreme, nu mai dau naştere decît la variante, rămîne o vigoare experimentală care, pornind de la picturi murale suisse anti aging date şi aplicînd aceleaşi soluţii, duce la formarea de diferite partiuri şi, în interiorul uneia şi aceleiaşi familii, obţine şi imprimă fiecărui individ acea calitate care-1 deosebeşte de ceilalţi şi care este semnul indiscutabil al vieţii sale.

Vom vedea că însuşi principiul de tratare a ansamblurilor, traveea sau celula, ale căror combinaţii, în lăţime şi înălţime, nu sînt de nimic limitate, în afara programului general, are o mare importanţă, dar cu atît mai mult numărul şi diversitatea elementelor, specializate pe funcţii şi totuşi susceptibile de multe 11 variaţiuni în ce priveşte dimensiunile. Ne-o demonstrează felul în care constructorii gotici s-au servit de proporţii la un moment dat şi în aceeaşi ţară.

Nu e vorba de virtuozitate. Calculul efectelor decurge totdeauna din cal- culul forţelor. Din ziua în care nu vor mai fi unite, arta Evului Mediu va începe să decadă şi, chiar în momentul cînd va încerca proiectele cele mai îndrăzneţe, nu va mai fi în stare să lege elementele între ele. Nu este deci de loc surprinzător faptul că arta Evului Mediu, dominată de arhitectură, şi anume de o viguroasă logică constructivă, de un raţionament cu privire la raporturile for- ţelor şi formelor, se caracterizează prin ten- dinţa spre universal.

Documentaire euthanasia suisse anti aging nu este expresia par- ticulară şi limitată a unui grup şi a unui mo- ment, nu este un episod strălucit şi trecător din istoria unei culturi. Desigur, putem stabili locurile şi explica împrejurările care au favo- rizat creşterea şi dezvoltarea creaţiilor sale cele mai originale. Dar acestea s-au răspîndit în regiuni din cele mai diferite.

Arhitec- tura medievală şi artele care decurg din ea constituie limbajul comun întregii creş- tinătăţi occidentale, limbaj cu articulaţii suple dar traducînd aceleaşi cunoştinţe, ace- eaşi ordine intelectuală, într-un idiom pe înţelesul tuturor.

  1. Text şi imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea - PDF Téléchargement Gratuit
  2. Calaméo - Destine la răscruce. Artiști evrei în perioada Holocaustului
  3. Switzerland Tattoo Convention | AGERPRES • Actualizează lumea.
  4. Descarcă revista în format PDF - idea
  5. CLARA Oana (Claraoanachiriac) - Profile | Pinterest
  6. Etapa unică octombrie-decembrie Etapa unică ianuarie-decembrie Etapa unică ianuarie-decembrie Etapa unică ianuarie-decembrie Etapa unică ianuarie-decembrie Etapa unică ianuarie-septembrie Publicații ale executanților proiectului.
  7. Ser anti-îmbătrânire renuvaderm și cremă pentru ochi
  8. Anti-imbatranire deutsch

Propagarea europeană a stilului aşa-zis gotic, elaborat de-a lungul a mai puţin de trei generaţii de către construc- torii din île-de-France, n-ar fi fost posibilă dacă luminoasa lui autoritate n-ar fi avut la bază calităţi de această natură. Vom studia di- versele modalităţi ale acestei răspîndiri şi vom vedea că universalismul ei nu se prezintă decît rareori ca o regulă despotică, respectată în mod pasiv şi procedînd prin importuri masive.

picturi murale suisse anti aging Cremă hidratantă anti-îmbătrânire fără ulei

Chiar şi atunci intervine varietatea modelelor şi deci libertatea de alegere. Chiar şi atunci diferenţa între materii duce la o anumită noutate a efectelor, iar calitatea locală a tratamentului creează inflexiuni inedite. Mai des arta se armonizează cu mediul în care se fixează, profitînd de pe urma acestui lucru; şi se poate constata, uneori după o elaborare destul de lentă, cum învie şi îşi asimilează elemente 32 foarte vechi cărora le adaugă o culoare originală şi care la rîndul lor o colorează.

Chiar şi în monotonia artei cisterciene se pot deosebi grupuri localizate. Această supleţe, în unele locuri relativă, în altele mai fecundă, este una din forţele universalismului medieval, fiind garanţia valabilităţii lui.

Arta romanică ne oferă un alt exemplu de acest gen în modul cum tipul de bazilică de pelerinaj s-a răspîn-dit prin filiaţie de-a lungul drumurilor spre Santiago şi San Michele, şi cum ultima ţară, cu materialele, tradiţiile şi obiceiurile ei, interpretează modelul care îi e oferit şi programul care îi e supus.

Sculptura romanică, considerată ca o dialectică a formei, are o valoare absolută şi universală şi poate că tocmai aici e mai vădită această trăsătură specific medievală, dar spiritul ţărilor şi al şantierelor o mî- nuieşte sau, dacă vreţi, o vorbeşte cu accente particulare. Aceste variante idiomatice confirmă unitatea solidă a limbii şi dovedesc aptitudinea ei pentru viaţă.

Adevărul e că activitatea Evului Mediu este dublă.

picturi murale suisse anti aging Inginer electrician anti-îmbătrânire elvețian

Este sedentar picturi murale suisse anti aging şi nomad, este local dar şi european. Oraşele, provinciile, statele feudale, monarhiile sînt medii mai mult sau mai puţin fixe, drumurile comerciale şi căile urmate de pelerini sînt medii mişcătoare.

Europa se întrepătrunde tot atît de profund cu Europa, şi pe o arie mai vastă, ca în timpurile cînd pacea romană domnea peste Mediterană. Şi cuprinde o umanitate mai divers compusă. Materia istorică din care e făcută arta sa e un complex de o mare bogăţie, dat fiind că, în profunzime, ea adaugă rămăşiţelor civilizaţiei antice urmele culturilor barbare şi aporturi orientale.

Astfel descoperă diferite ingrijirea ochilor tehnica ale omului de care rămîne interesată în continuare. Caravanele, cruciadele o apropie fără încetare de Asia şi 33 Africa. El a fost favorizat de ritmul continuu al schimburilor. Această artă universalistă este o artă enciclo- pedică. Totul existînd în Dumnezeu, ea nu re- nunţă la nimic.

Ia totul de la om, de la ceea ce este aparent josnic pînă la extazul şi viziunile sale. Dar numai secolul al XHI-lea îi impune o ordine a ierarhiilor şi distribuie în aranjarea catedralelor ca şi în cadrele compen- diilor teologice imensa diversitate a creaturilor.

Arta romanică nu le văzuse decît printr-o reţea ornamentală şi sub aparenţe monstruoase. Ea dublase omul cu bestia şi bestia cu animalul imposibil. Suspendase de capiteluri o întreagă serie de capturi himerice şi marcase timpanul bisericilor cu pecetea Apocalipsului.

Dar aceste fiinţe supuse la neîncetate metamorfoze trădează prin profunzimea şi varietatea lor nerăbdarea unei geneze care, în labirintul unei stilistici abstracte, încearcă să ajungă la viaţă.

Am putea spune nu lumea creată ci visul lui Dumnezeu în ajunul creaţiei şi schiţa înfricoşătoare a operei sale. Este o enciclopedie a imaginarului înaintea enciclopediei picturi murale suisse anti aging.

Şi aşa cum lumea romanică asociază ficţiunilor sale un umanism epic care combină fabula şi adevărul, umanismul gotic, care renunţă la scriiturile cifrate şi contemplă omul şi lumea fără a interpune o grilă minuţios lucrată între vedere şi obiect, primeşte minunile unei visări seculare ca pe nişte to- 34 varăşi de demult fără de care tabloul naturii ar fi incomplet.

Această noţiune de umanism medieval, aşa cum se desprinde ea din studiul monumente- lor, depăşeşte în mod ciudat, după cum se vede, orice definiţie care ar tinde s-o limiteze la moştenirea mai mult sau mai puţin precară a culturilor antice. Există desigur un umanism al umaniştilor, dar mai există unul, mai larg şi, dacă se poate spune, mai autentic deoarece pretinde mult mai puţin tradiţiei decît vieţii.

Arta Evului Mediu ne face cunoscută vasta ei concepţie cu privire la om şi la raporturile acestuia cu universul. Ea nu îl izolează. Ni-1 arată în lupta cu exigenţele, cu mizeriile şi măreţiile destinului său. Ea nu se opreşte la tinereţea lui înfloritoare, decît atunci cînd ni-1 înfăţişează culcat, pe pietrele funerare. Orbul din partea superioară a cate- dralei din Reims proclamă gloria dreptăţii lui Dumnezeu şi gloria răbdării umane.

Monday, April 03, 2006

BIîndeţii din Evanghelie, majestăţii teologice, acest uma- nism figurat îi adaugă puterea simpatiei sale pentru tot ceea ce respiră, o compasiune, o cordialitate şi o bonomie formidabilă.

El cu- prinde totul, îl aşază pe om în centru, iar ima- ginea lui Dumnezeu este numai umanitate. Cu- vîntul acesta capătă aici un înţeles deplin. Ad- mirabila umanitate a statuilor greceşti este in- completă.

Text şi imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea

Ea se mişcă în imperisabil, este o afirmare atît de categorică a omului încît îl hărăzeşte oarecum singurătăţii. Evul Mediu îl înconjoară din toate părţile cu fiinţe şi lucruri. Generozitate care nu e cîtuşi de puţin o scli- pire orbitoare.

Arta aceasta, atît de aproape de materie şi de carne, atît de captivată de orice aventură de viaţă, atît de sensibilă, chiar şi la delicata înclinare a unei plante, e numai spirit.

Nu numai că proslăveşte muncile inte- ligenţei, nu numai că dedică catedrala din Laon artelor liberale, dar regula care deter- mină distribuirea şi înlănţuirea figurilor, cu alte cuvinte însuşi stilul planului lor ordonator, îşi are originea într-o gîndire înaltă.

Ordinea simetriilor şi a corespondenţelor, legea numerelor, un fel de muzică a simbolurilor or- ganizează în taină aceste uriaşe enciclopedii de piatră. Desigur obţinem astfel, ca să nu spun dovada unei epoci, istoria naturală şi istoria ideală a omului, în forma lor cea mai completă şi mai bine legată.

Artă universală, artă enciclopedică, creatoare şi propagatoare a unui umanism larg şi ferm, ea nu e numai expresia superioară a Evului Mediu, dar îi şi dă acestuia o semnificaţie organică, valoarea de ciclu în seria civilizaţiilor.

picturi murale suisse anti aging Centrul anti-îmbătrânire din Nevada

Nu e tranziţia între două vîrste care se întîlnesc deasupra lui, nu e o vîrstă intermediară, este de sine stătător. Cuvîntul s-ar putea aplica perioadei care se întinde de la invazii la întemeierea imperiului carolingian.

Şi, aşa cum nu e o tranziţie între antic şi modern, nu e nici un termen mediu între civilizaţiile Sudului, Nordului şi Orientului.

Bogăţia şi diversitatea aporturilor care se amestecă şi se încrucişează în substructurile sale, provenienţa lor îndepărtată, adeseori vitalitatea care le asigură reîn- vierea nu trebuie să ne înşele în această privinţă. Fiecare generaţie de cercetători este tentată să deplaseze accentul şi, în interpretarea generală a istoriei, îl pune pe particularitatea descoperirilor sale.

Iancu, Valentina II. Cruceanu, Codruţa trad. Monica Enache M.

Gîndirea care ordonă, înlănţuie şi combină elementele transmise de toate comunităţile creştine colaborînd, cu un succes mai mic sau mai mare, la una şi aceeaşi operă universală, gîndirea care le supune arhitecturii şi care concepe această tehnică ca un raţionament asupra funcţiilor este gîndirea Occidentului. Acolo, în Occident, cu materiale vechi şi îndepărtate se elaborează noi forme, se 36 asamblează riguros unele cu altele, îşi dezvoltă posibilităţile, dau naştere la elementele şi la cadrele care le sînt necesare.

Acolo se defi- neşte, prin înlănţuirea experienţelor, o noţiune nouă a stilurilor. In sfîrşit, acolo se dezvoltă o concepţie despre om fără de care Evul Mediu ne-ar rămîne obscur şi confuz.

Diunggah oleh

Analiza raportului dintre părţi la o clădire creştină din Orient şi la o biserică occidentală, compa- rarea planurilor şi a aranjamentului decorului figurat dezvăluie diferenţe fundamentale, chiar într-o epocă în care relaţiile şi acordurile par să fie dintre cele mai strînse. In ce priveşte geniul din Nord inspirator al catedralelor, această doctrină născută din romantism, reînviată prin polemică, îmbogăţită cu noi date, nu e neglijabilă în măsura în care ne face să regă- sim în preambulul Evului Mediu un anume spirit al formelor moştenit de la bogate culturi protoistorice.

Dar, aşa cum vom vedea, ceea ce picturi murale suisse anti aging biserica de lemn de biserica go- tică, nu e numai o diferenţă de materie ci şi una de funcţie, aceeaşi care opune grinda ar- cului, sau, privind lucrurile mai larg, este prin- cipiul unui raţionament. Cel mai bun program anti-îmbătrânire perspectivă generală picturi murale suisse anti aging trebuie să ne ascundă complexitatea problemelor puse de studiul artei Evului Mediu.

Aceasta e adînc în- fiptă în viaţa istorică, adică în diverse timpuri şi locuri. Dezvoltarea ei nu e o creştere unila- terală, ale cărei diferite stadii ar fi legate între ele de tranziţii în care trecutul, printr-o pro- gresie continuă, ar face loc pe nesimţite viito- rului.

Stilurile nu se succed nici ele ca nişte dinastii, prin moartea ultimilor urmaşi sau prin înlăturare. Într-o perioadă limitată şi în una şi aceeaşi ţară, diferite curente manifestă, cu forţă picturi murale suisse anti aging mare sau mai mică, o activitate pa- ralelă, în prima jumătate a secolului al Xll-lea, la Nord şi la Sud de Loara, se pot vedea dez- voltîndu-se respectiv două sisteme, unul în plină înflorire clasică: arta romanică, altul cu o vigoare şi o precocitate a experienţelor care, peste puţini ani, îl vor duce spre realizările sale esenţiale: arta gotică.

Picturi murale suisse anti aging romanică per- sistă în Germania pînă în secolul al XlII-lea, şi chiar mai tîrziu în Italia şi în Spania medi- teraneană. Goticul din secolul al XH-lea, cu calitatea robustă şi energia sa primitivă, supra- vieţuieşte succesului formulei epocii următoare în anumite biserici franceze. Goticul francez clasic importat în Anglia evoluează rapid spre decorul baroc, ale cărui elemente, revenind la rîndul lor în Franţa pe un fond care-i conţinea şi reprima germenii, înăbuşă şi denaturează sub luxurianţa lor forma supremă a artei medievale, stilul flamboaiant.

Pentru a Babyface anti-imbatranire sesiza aceste nuanţe puternice ale vieţii, la primă vedere pare legitim să se studieze nu mişcările generale ci secolele şi ţările. Dar creaţiile artei, cînd se înlănţuie în asemenea ansambluri, poartă în ele, pînă şi în variantele şi în formele lor de adaptare, principiul unei dezvoltări care nu picturi murale suisse anti aging divizată decît cu multă prudenţă.

Vom combina deci cele două metode. Acest elan progresiv, experienţele din ce în ce mai numeroase care, desigur, nu duc uneori la nimic, dar în cazurile fericite se completează între ele ca părţile unei deducţii, această fermitate a marilor epoci, apoi crizele de rafinament, în sfîrşit uitarea şi contrasen- surile declinului, toate aceste aspecte ale unei vieţi profunde n-ar putea face abstracţie de spaţiu şi de timp; ele alcătuiesc un fel de lo- gică, dar însuşi timpul le grăbeşte sau le în- tîrzie scadenţele şi concluziile, gîndite de diferite grupuri şi de diferiţi meşteri.

Originalitatea acestora din urmă e susceptibilă de invenţie.

picturi murale suisse anti aging carnozină, peptidele protectoare anti-îmbătrânire

Ea determină în stilurile cele mai omogene o tratare liberă şi îndrăzneaţă a formulei, adesea chiar mutaţii fundamentale. Studiul influenţelor dovedeşte libertatea alegerii. Genealogia bisericilor dă rareori naştere la replici pure: dimpotrivă, ea dovedeşte deseori o remarcabilă supleţe de interpretare. Modernii au atîta nevoie de particularităţile biografice, însoţesc cu o documentaţie anecdotică atît de bogată povestirea vieţilor de artişti încît romanul, adevărat sau fals, al marilor existenţe le-a devenit de-a dreptul necesar.

Dar Evul Mediu nu este un deşert de piatră.

Informasi Dokumen

Omul este aici pretutindeni prezent, nu numai prin figura lui, nu numai în puterile colective care picturi murale suisse anti aging împing şi susţin, dar şi prin ardoarea creatoare a gîndirii sale. El nu poartă modelul bisericii în mînă, ca donatorii, nu se înalţă, ca vreun erou celebru, alături de opera sa: se află în întregime aici, dar fără să se piardă în ea, aceasta dimpotrivă înmulţindu-se şi crescînd prin ea. Uneori o marchează atît de profund, chiar şi în epocile îndepărtate, încît aceasta e grăitoare şi expresivă ca un chip.

Aceeaşi limbă serveşte mai multor familii de spirite. Aceşti uimitori mî-nuitori de forţe, care se măsoară cu mase colosale, nu sînt zdrobiţi de reuşită, nu sînt sclavii orbi ai greutăţilor şi dimensiunilor uriaşe.

Chiar atunci cînd numele lor nu se află nicăieri, întreaga biserică le serveşte drept semnătură. Ar fi o mare greşeală să vrem să-i individualizăm cu orice bleve anti aging şi în toate cazurile de monumente realizate prin acumularea atîtor căutări şi a căror lege tehnică nu se potriveşte nici ea cu facilitatea, mereu înnoită, a invenţiei, dar greşeala n-ar fi mai mică dacă le-am nega calitatea personală şi umană.

Astfel, omul şi timpul, trecînd prin diferi- tele date fixe: mediile, şi date mişcătoare: schimburile, colaborează cu forţa internă a sti- lurilor pe care le definesc, le dezvoltă, le pre- cipită şi le colorează.

Informațiiimportante